بادنجان و کدوی توپر - آشپزی آکابانو

بادنجان و کدوی توپر

بادنجان و کدو را از طول نصف کنید. داخل آن را با قاشق خالی کنید. بادنجان وکدویی را که با قاشق درآورده اید، به طور کامل ساطوری کنید. روغن را داغ کرده ، سیر...

 

بادنجان,کدو

لايک انتشار در تلگرام