کشک کدو، غذای کرمانی - آکابانو

این غذا از جمله غذاهای محلی کرمان و

لايک انتشار در تلگرام