دسرهای یکنفره مخصوص افطار در ماه رمضان - آکابانو


این دسرها غالبا در کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده می شود.


اموزش ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, طرز تهیه ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, مواد لازم ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, درست کردن ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a> خوشمزه


توپک های نارگیلی و شاتوت

اموزش ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, طرز تهیه ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, مواد لازم ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, درست کردن ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a> خوشمزه


شکلات هایی با روکش دانه های شکری رنگی

اموزش ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, طرز تهیه ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, مواد لازم ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, درست کردن ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a> خوشمزه


مافین های وانیلی تزئین شده با پودر قهوه

اموزش ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, طرز تهیه ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, مواد لازم ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, درست کردن ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a> خوشمزه

katayef

اموزش ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, طرز تهیه ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, مواد لازم ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, درست کردن ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a> خوشمزه

Knabiah

اموزش ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, طرز تهیه ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, مواد لازم ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, درست کردن ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a> خوشمزه

kunafa با پنیر

اموزش ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, طرز تهیه ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, مواد لازم ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, درست کردن ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>, ترافل <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a> خوشمزه


کوفته ریزه های گوشتی تزئین شده با پوره سیب زمینی


اختصاصی آکابانو


گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام