رتی فیله گوساله - آکابانو

رتی فیله گوساله

بهترین رتی با فیله گوساله یا گاو تهیه می شود، گوشتی که به مصرف رتی می رسد، باید کمی چرب باشد و مدت طبخ ....آن طولانی باشد تا چربی به تدریج جذب گوشت شود. فیله را از طول دولا

رتی فیله گوساله ,فیله,گوساله

لايک انتشار در تلگرام