خوراک ماهی کیلکا - آکابانو

خوراک ماهی کیلکا
ابتدا ماهی را بدیت ترتیب پاک کنید . سر ماهی را بکشید تا روده ی ماهی نیز بیرون آید سپس ماهی ها را شسته و در صافی بیندازید ...

خوراک ماهی,ماهی کیلکا,کیلکا

لايک انتشار در تلگرام