طرزتهیه مربای آلو درسته - آکابانو

طرزتهیه مربای آلو درسته

برای این مربا، آلوی نسبتا ً سفت انتخاب کنید که شکل خود راحفظ کند.آلورادست چین کنید وپس ازشستن آن درسبد سیمی دردیگ آب جوش روی آتش تیزبگذارید. پس از5 - 6 دقیقه بردارید وبادست دانه دانه پوست بکنید ودردیگ بگذارید. سپس شکرراروی آلوبپاشید و1 شب درجای خنک بخوابانید.3پیمانه آب دربادیه بریزید وآلوراباقاشق سوراخ داردراین آب بگذارید تاشکرآن شسته شود. سپس بردارید وکناربگذارید. آب بادیه راباشکردردیگ خالی کنید.

مر<a style='color:#000' title='ب' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>ب</a>ای <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>,مر<a style='color:#000' title='ب' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>ب</a>ای <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a> سیاه,مر<a style='color:#000' title='ب' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>ب</a>ای <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>ئه ورا,[categoriy]

دیگ راروی آتش تیزبه جوش بیاورید. کف بگیرید و10 - 12دقیقه بجوشانید تاشهد شکرغلیظ شود. آلورادرشهد شکربگذارید،آتش راملایم کنید و10 - 12 دقیقه دیگربجوشانید تاشهد مرباقوام بیاید.
- این مربارامی توان باآلوسیاه وآلوی قطره طلاهم درست کرد.

دیگ راروی آتش تیزبه جوش بیاورید. کف بگیرید و10 - 12دقیقه بجوشانید تاشهد شکرغلیظ شود. آلورادرشهد شکربگذارید،آتش راملایم کنید و10 - 12 دقیقه دیگربجوشانید تاشهد مرباقوام بیاید.
- این مربارامی توان باآلوسیاه وآلوی قطره طلاهم درست کرد.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط

ديگر ويديوهاي کانال

ديگر عکسهاي کانال