طرز پختن مربا - آکابانو

طرز پختن مربا

پخت مربا


میوه راپس ازشستن وآماده کردن – که ممکن است به معنای خرد کردن یارنده کردن یاله کردن باشد - دردیگ بریزید، آب لازم رابه آن اضافه کنید وروی آتش ملایم به جوش بیاورید. جوش ملایم میوه رانرم ولعاب آن راحل می کند. پس ازآن که مقدارآب به حدود نیم کاهش یافت شکررادردیگ بریزید وباقاشق چوبی هم بزنید تاشهد مربا قوام بیاید. اگردراین موقع یک قاشق کلیسیرین به مربابزنیم ازکف کردن آن جلوگیری می کند.

 

لايک انتشار در تلگرام