نگهداری مربا - آکابانو

پخت مربا

بهترین جای نگه داری مربا شیشه های درداری است که به اندازه یک لیوان گنجایش دارند وبه نام «شیشه مربا» معروف اند. ازاین شیشه ها به تعداد کافی بشوییدوخشک کنید. مرباراپس ازقوام آمدن ازروی آتش بردارید وداغ درشیشه بریزید، درشیشه راببندید وشیشه راوارونه بگذارید تاخنک شود؛ به این ترتیب بالای شیشه ودرآن هم به واسطه داغی مربا سترون می شود. سپس بایک پارچه دونم نوچی شیشه هارابگیرید

پس از ریختن شکر، آتش راتیزکنید ودردیگ رابازبگذارید تامرباهرچه زودترقوام بیاید. این کار، بسته به نوع ومقدارمربا از5تا20 دقیقه طول می کشد.
نشانه قوام آمدن مربااین است که اگریک قاشق چای خوری ازشهد آن راروی بشقاب چینی سردبریزیم وبشقاب راخم کنیم شهد روی بشقاب راه نمی افتد. قوام مربارابعضی ازبانوان بایک قطره شهد روی ناخن شست خود آزمایش می کنند.
درپختین مربای فرنگی که معمولا ً به شکل لیته است، سعی براین است که اولا ً رنگ وعطرومزه میوه هرچه بیشترحفظ شود وثانیا ً شهد مرباچسبناک نباشد وکش نیاید، یابه اصطلاح «نخ ندهد». پخت طولانی، به میژه پس ازاضافه شدن شکر، درهردومورد اثرنامساعد دارد. ازاین روپختن ونرم شدن میوه عملی است که باید پیش ازافزودن شکرانجام بگیردوشهد مربادرمدت کوتاهی قوام بیاید، یعنی محلول شکربه درجه معینی ازغلظت برسد.
شکررااگرباحرارت عادی به میوه درحال جوشیدن اضافه کنید طبعا ً ازجوش می افتد ومدتی طول می کشد تابازوبه جوش بیاید. این کارزمان پخت مرباراطولانی می کند ودررنگ وعطرمیوه اثرمی گذارد. به این دلیل مربا سازان فرنگی شکررامدتی درفرداغ می گذارند وسپس به میوه اضافه می کنند، والبته دقت می کنند که شکردرفرذوب نشود.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام
تگها: پخت مربا