آموزش خرد کردن مرغ با تصویر ! - آکابانو

 

 

 

,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری

 

 


مطابق شکل با چاقو از وسط به دو نیم قسمت کنید :

 

 

,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


از قسمت داخل هم برش بدید تا به راحتی از وسط نصف شود :

,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داریبعد هر تکه را دوباره به دو قسمت تقسیم کنید :


,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


قسمت بال و سینه را جدا کنید :


,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


قسمت ران را هم به دو قسمت تقسیم کنید :

,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری

 

 

,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری

 

 

 

آشپزی ایرانی, کتاب آشپزی, هنر آشپزی, آموزش خرد کردن مرغ با تصویر آشپزی ایرانی, کتاب آشپزی, هنر آشپزی, آموزش خرد کردن مرغ با تصویر


لايک انتشار در تلگرام