تزئین خربزه بشکل قو - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین خربرزه بشکل قو

1- شکل قو : برای تزئین خربزه ، انتهای خربزه را با چاقو صاف می کنیم ، به صورت ایستاده نگه می داریم، با ماژیک شکل قو را روی خربزه می کشیم. با کاری که برای تزئین میوه هاست ، شکل قو را در می آوریم ، بطوریکه با برداشتن اضافه های آن خربزه به شکل یک قو باشد. از مرواریدهای سیاه برای چشم آن استفاده می کنیم.

خربزه,تزیین خربزه,تزیین میوه

لايک انتشار در تلگرام