تزیین تربچه - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین تربچه

در این قسمت می خواهیم با استفاده از تربچه چند گل زیبا خلق نماییم تربچه را می توان به صورت گوناگون تزیین نمود از قبیل موارد زیر :

 تربچه,تزیین تربچه,تزیین سبزیجات

لايک انتشار در تلگرام