میوه آرایی و تزیین میوه سری شانزده - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین میوه سری 16

چیدمان و تزیین میوه با استفاده از هنر شکل دادن به میوه هر بیننده ای را به تحسین وا می دارد. در زیر با چند نمونه از این تزینات آشنا می شوید.

<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>,<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>,چیدمان میوه

tazein miveh


tazein miveh


tazein miveh


tazein miveh


tazein miveh

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام