تزیین خیار سری چهارم - آکابانو

هما نطور که در تصویر مشاهد می نمایید با استفاده از خیار و گوجه گیلاسی می توانید چه گل زیبایی کنار بشقاب برای سرو غذا درست نمایید .

 

<a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a> آرایی, عکس <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>, آموزش <a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a>

 

 

<a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a> آرایی, عکس <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>, آموزش <a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a>

 

 

<a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a> آرایی, عکس <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>, آموزش <a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a>

 

 

<a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a> آرایی, عکس <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>, آموزش <a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a>

 

 

گردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام