تزئین موز به شکل دلفین!! - آکابانو


تزئین موز به شکل دلفین!!

تزیین موز, تزیین موز به شکل دلفین, تزیین موز به شکل دلفین,سفره آرایی و میوه آرایی


برش موز به شکل دلفین از ساده ترین برش هاست . با هم تماشا کنیم .

تزیین موز, تزیین موز به شکل دلفین, تزیین موز به شکل دلفین,سفره آرایی و میوه آرایی

تزیین موز, تزیین موز به شکل دلفین, تزیین موز به شکل دلفین,سفره آرایی و میوه آرایی

تزیین موز, تزیین موز به شکل دلفین, تزیین موز به شکل دلفین,سفره آرایی و میوه آرایی

تزیین موز, تزیین موز به شکل دلفین, تزیین موز به شکل دلفین,سفره آرایی و میوه آرایی

تزیین موز, تزیین موز به شکل دلفین, تزیین موز به شکل دلفین,سفره آرایی و میوه آرایی

تزیین موز, تزیین موز به شکل دلفین, تزیین موز به شکل دلفین,سفره آرایی و میوه آرایی

تزیین موز, تزیین موز به شکل دلفین, تزیین موز به شکل دلفین,سفره آرایی و میوه آرایی

تزیین موز, تزیین موز به شکل دلفین, تزیین موز به شکل دلفین,سفره آرایی و میوه آرایی

منبع : aftab92.mihanblog.com

لايک انتشار در تلگرام