تزیین دستمال سفره طرح پرنده و طرح نیلوفر

دستمال سفره طرح پرنده

دستمال سفره

دستمال سفره

دستمال سفره

دستمال سفره

دستمال سفره

دستمال سفره

دستمال سفره

دستمال سفره

دستمال سفره

دستمال سفره طرح نیلوفر

دستمال سفره

1- پارچه ای چهارگوش را برای دستمال سفره آماده کنید.

دستمال سفره

2- پارچه را از 4 طرف به سمت داخل تا بزنید و دقت کنید که بر هم منطبق باشند.

دستمال سفره

3- مجدد گوشه های پارچه را تا بزنید و دقت کنید که تاهای قبلی باز نشوند.

دستمال سفره

4- پس از اینکه هر 4 گوشه را تا زدید با دقت پارچه را مرتب کنید.

دستمال سفره

5- پارچه را به پشت برگردانید و از زیر هر گوشه پارچه را تا نیمه به سمت بیرون بکشید

در زمان بیرون کشیدن پارچه دست تان را روی پارچه قرار دهید تا تای آن برهم نخورد

دستمال سفره

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام