تزیین دستمال سفره طرح موشک و طرح کلاه

دستمال سفره طرح موشک

دستمال سفره

۱- برای تزئین دستمال سفره پارچه ای چهارگوش مورد نیاز است.

دستمال سفره

2- پارچه چهارگوش را تا بزنید طوری که به شکل مثلث شود.

دستمال سفره

3- گوشه پایین و راست مثلث را به بالای مثلث برسانید.

دستمال سفره

4- همانند شکل قبل گوشه پایین و چپ مثلث را به بالای مثلث برسانید.

دستمال سفره

5- لوزی بدست آمده را همانند شکل از وسط تا کنید تا شبیه مثلث شود.

دستمال سفره

6- از پشت مثلث پارچه را همانند شکل کمی پایین تر بکشید.

دستمال سفره

7- همانند شکل پارچه ای که پایین تر کشیده بودید را تا بزنید.

دستمال سفره

8- پارچه را برگردانید و به پشت تا بزنید و لبه ها را به داخل هم ببرید تا کار فیکس شود.

پس از برگرداندن پارچه و با کشیدن لبه ها شکل موشک را میتوانید کامل کنید.

دستمال سفره

دستمال سفره طرح کلاه

دستمال سفره

1- برای تزئین دستمال سفره پارچه ای چهارگوش مورد نیاز است.

دستمال سفره

2- پارچه چهارگوش را از وسط تا بزنید ( شکل مستطیل میشود ).

دستمال سفره

3- پارچه تا شده را بار دیگر نیز تا بزنید ( شکل مربع میشود ).

دستمال سفره

4- از بخش باز پارچه لایه بالایی را همانند شکل به داخل تا بزنید.

گوشه سمت راست شکل بالا را نیز با کمی فاصله از تای بالا به پشت پارچه برگردانید.

دستمال سفره

5- دو طرف تای اول شکل 4 را نیز به پشت برگردانید و دستمال را مرتب کنید.

دستمال سفره

منبع : ایران کوک

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام