تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

دستمال سفره طرح کیف

دستمال سفره طرح کیف

1- پارچه ای چهارگوش را آماده کنید.

دستمال سفره طرح کیف

2- پارچه چهارگوش را از وسط تا کنید.

دستمال سفره طرح کیف

3- 1/3 از پارچه تا شده را مجدد تا بزنید.

دستمال سفره طرح کیف

4- پارچه را به پشت برگردانید و از پشت 2 تا مقابل هم بزنید.

دستمال سفره طرح کیف

5- پس از تا زدن میتوانید پارچه را برگردانیده و دستمال را با قاشق و چنگال پر کنید.

دستمال سفره طرح کیف

دستمال سفره طرح گلدانی

دستمال سفره طرح گلدانی

1- پارچه ای چهارگوش را از وسط تا کنید تا به شکل مثلث شود.

دستمال سفره طرح گلدانی

2- گوشه راست پارچه تا شده را به گوشه بالای مثلث برسانید.

دستمال سفره طرح گلدانی

3- گوشه چپ پارچه تا شده را به گوشه بالای مثلث برسانید.

دستمال سفره طرح گلدانی

4- از قسمت پایین مثل حلقه ای رد کنید.

دستمال سفره طرح گلدانی

5- میتوانید پس از تکمیل کار ، گلی را در دو حالت مختلف درون حلقه قرار دهید.

دستمال سفره گلدانی

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام