آموزش جدیدترین تزیین آش 1

تزئین آش : آش را میتوانید با توجه به موادی که در تهیه ان مصرف میشود مانند کشک ، سیر داغ ، پیاز داغ ، گوشت های خلال شده و … تزئین کنید ، رنگ زردی که در تزئینات مشاهده میکنید ترکیب زعفران و کشک میباشد.

تزئین <a style='color:#000' title='آش' href='http://www.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/'>آش</a> و <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>

تزئین <a style='color:#000' title='آش' href='http://www.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/'>آش</a> و <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>

تزئین <a style='color:#000' title='آش' href='http://www.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/'>آش</a> و <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>

تزئین <a style='color:#000' title='آش' href='http://www.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/'>آش</a> و <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>

تزئین <a style='color:#000' title='آش' href='http://www.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/'>آش</a> و <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>

تزئین آش : آش را میتوانید با توجه به موادی که در تهیه ان مصرف میشود مانند کشک ، سیر داغ ، پیاز داغ ، گوشت های خلال شده و … تزئین کنید ، رنگ زردی که در تزئینات مشاهده میکنید ترکیب زعفران و کشک میباشد.

تزئین <a style='color:#000' title='آش' href='http://www.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/'>آش</a> و <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>

تزئین <a style='color:#000' title='آش' href='http://www.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/'>آش</a> و <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>

تزئین <a style='color:#000' title='آش' href='http://www.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/'>آش</a> و <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>

تزئین <a style='color:#000' title='آش' href='http://www.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/'>آش</a> و <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>

تزئین <a style='color:#000' title='آش' href='http://www.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/'>آش</a> و <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>

منبع : ایران کوک

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام