تاکو(غذای مکزیکی) - آکابانو

تاکو(غذای مکزیکی)

درظرفی آردذرت ، نمک وروغن مایع رامخلوط کرده،آّب ولرم رااضافه نموده وباهم مخلوط کنیدتاخمیریکدستی حاصل شود. روی سطح صافی آردبپاشیدوبرای...

تاکو,غذای مکزیکی,طرزتهیه

لايک انتشار در تلگرام