ترشی رازیانه - آکابانو

ترشی رازیانه 
 
رازیانه گیاهی است که در مناطق کوهستانی اما گرم رشد می کند این گیاه در کنار جاده ها و راه آهن ها و تاکستان ها و رشد می کند و به نظر می رسد بومی جنوب شرقی آسیاست که البته به صورت وحشی در بیابان های اروپای مرکزی، آفریقای جنوبی، چین و ژاپن نیز می روید.

رازیانه,ترشی رازیانی,ترشی سنتی

لايک انتشار در تلگرام