ترشی بادمجان شکم پر تصویری - آکابانو

هر دو لیوان سرکه را با یک قاشق غذاخوری سرخالی نمک مخلوط کرده، روی ترشی را با آن پر می کنیم و در آن را بسته برای مدت یک ماه در دمای اتاق نگهداری می‌کنیم تا ترشی آماده استفاده شود.

<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان شکم پر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان شکم پر</a>,<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان</a> ,<a style='color:#000' title='بادمجان' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297832.html'>بادمجان</a>

مواد لازم برای تهیه ترشی بادنجان شکم پر

بادمجان یک کیلو گرم

ترشی لیته مخلوط یک کاسه ماست خوری

نمک یک قاشق غذاخوری

سرکه دو لیوان

با این مقدار مواد لازم حدود پنج عدد از ”‌ترشی بادنجان شکم پر“ خواهیم داشت.

حدود دو لیوان سرکه به حدی که روی ترشی را بگیرد. برای هر دو لیوان سرکه یک قاشق غذاخوری سرخالی نمک استفاده می‌کنیم، یک قاشق غذاخوری سرخالی نمک برای هر دو لیوان سرکه، یک قاشق غذاخوری سرخالی نمک در نظر می‌گیریم.

<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان شکم پر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان شکم پر</a>,<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان</a> ,<a style='color:#000' title='بادمجان' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297832.html'>بادمجان</a>
<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان شکم پر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان شکم پر</a>,<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان</a> ,<a style='color:#000' title='بادمجان' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297832.html'>بادمجان</a>

یک کاسه ماست خوری سرپر ترشی لیته مخلوط، حدود یک کیلوگرم بادنجان (معادل پنج عدد بادنجان نسبتاً درشت)

<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان شکم پر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان شکم پر</a>,<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان</a> ,<a style='color:#000' title='بادمجان' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297832.html'>بادمجان</a>
<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان شکم پر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان شکم پر</a>,<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان</a> ,<a style='color:#000' title='بادمجان' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297832.html'>بادمجان</a>

روش تهیه بادنجان شکم پر

یک کیلو بادنجان را شسته، پوست آن را می‌کنیم (در صورت دلخواه می‌توان آن را راه راه پوست بکنیم و یا اصلاً آن را پوست نکنیم). با یک ابزار نوک تیز شکم بادنجان ها را خالی کرده، داخل آن را با ترشی لیته مخلوط پر می‌کنیم.

اگر بخواهیم زمان رسیدن ترشی از یک ماه به سه روز کاهش یابد، می‌توان قبل از پر کردن شکم بادنجان ده دقیقه آن را در سرکه بجوشانیم.

<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان شکم پر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان شکم پر</a>,<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان</a> ,<a style='color:#000' title='بادمجان' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297832.html'>بادمجان</a>

هر دو لیوان سرکه را با یک قاشق غذاخوری سرخالی نمک مخلوط کرده، روی ترشی را با آن پر می کنیم و در آن را بسته برای مدت یک ماه در دمای اتاق نگهداری می‌کنیم تا ترشی آماده استفاده شود. اگر بادنجانها را قبلاً با سرکه جوشانده باشیم، سه روز برای رسیدن ترشی کافی می‌باشد.

<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان شکم پر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان شکم پر</a>,<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان</a> ,<a style='color:#000' title='بادمجان' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297832.html'>بادمجان</a>

<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان شکم پر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان شکم پر</a>,<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان</a> ,<a style='color:#000' title='بادمجان' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297832.html'>بادمجان</a>

<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان شکم پر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان شکم پر</a>,<a style='color:#000' title='ترشی بادمجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/6001.html'>ترشی بادمجان</a> ,<a style='color:#000' title='بادمجان' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297832.html'>بادمجان</a>

تبیان

گردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط