مربای به با عسل(پخته) - آکابانو


,مربای به, طرز تهیه, مربا,انواع <a style='color:#000' title='ترشی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/torshi1/'>ترشی</a>


طرز تهیه :

به راتمیز کرده وقسمت وسط آن رابیرون آوریدوسپس آن راقطعه قطعه کرده دریک ظرف آب ریخته وبجوشانید تا نرم شود.سپس آن راآبکش کرده ویک ونیم لیوان آب حاصله رامجددا"درظرف ریخته ودوبرابرآن آب عسل اضافه نموده وبجوشانیدسپس قطعات آبکش شده راتوی شیره جوشان ریخته وباحرارت کم آهسته بجوشد وقتی قطعات به شفاف شدآن راازروی آتش برداریدودرظرفهای مخصوص ریخته ومصرف نمایید.گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام