تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا - آکابانوایران - تعبیر خواب

تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

همه ما وقتی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. همانطور که می دانید سایت آکابانو شامل جامع ترینمجموعهتعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد. این مقاله از آکابانو به تعبیرخواب حرفن اختصاص دارد. از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه این مقاله همچنان ما را همراهی کنید

تعبیرخواب حرف ن,تعبیر خواب حرف با ن,تعبیر خواب حرف زدن

تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

نارنج نارگیل ناخن نابینائی
ناقوس ناف ناشنوا ناشناس
نامه نایلون نای نام گردانیدن
نابینا ناطف نانخواه نان
نبات جلاب نبات نایلون ناشنوا
نحس نجار نارنج نبرد
نخود نخجیر نخل نخ
نرگس نردبان نذری دادن نذری
نسیم نسرین نزاع یا جنگ نرد باختن
نشستن نشان خانوادگی نشاط نشاسته
نعناع نعلین نعل نعره
نقاشی کردن نفس نفرین کردن نفت
نگهبان نقصان نقشه نقره
نمایشگاه نمایش نماز نگین
نوازنده نمکسو نمک نمد
نوشیدن نوزاد نوحه کردن نو بودن
نهر نوشادر نویسنده نوشتن
نیزه نیازمند نی نهنگ
نیمروز نیمرو نیشکر نیش خوردن از حشرات
نیمکت نیلوفر نیل نیکی کردن


گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام