قانوڹ انتظار ميڪَہ: منتظر هر چي باشي وارد زندڪَیت...- کانال آکابانو

قانوڹ انتظار ميڪَہ: منتظر هر چي باشي وارد زندڪَیت میشہ پس دائم با خودت تڪرار ڪڹ : مڹ امروز منتظر عالیتریڹ اتفاق‌ها هستم☆ @akabano آکابانو

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها: