آغاز سخڹ ياد خدا بايد ڪرد خود را بہ اميد او رها ...- کانال آکابانو

آغاز سخڹ ياد خدا بايد ڪرد خود را بہ اميد او رها ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

آغاز سخڹ ياد خدا بايد ڪرد خود را بہ اميد او رها بايد ڪرد اے باتو شروع ڪارهـا زيباتر آغاز سخڹ تو را صدا بايد ڪرد* @akabano کانال آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: