ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!!... ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﯼ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ !!!... ﺗﺎ ﺑﺪﺍ...- کانال آکابانو

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!!... ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﯼ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ !!!... ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯽ !!!...ﻣﻦ !!!... ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﻢ !!!... ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ !!!... ﺩﺭ ﺗﻮ !!!ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ !!! ﻣﺜﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ !!!ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط