هستی بی پایان امشب مرا در ردای نور و حمایتش پیچیده...- کانال آکابانو

هستی بی پایان امشب مرا در ردای نور و حمایتش پیچیده! شادا که سرشارم از شمیمِ خوش مهربانیش؛ الهی! به لحظه های من در این اقامت ِ کوتاه زمینی ام برکت بخش... آمین

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: