❣روز خوب كه در نميزنه بياد داخل! ❣روز خوب كه ازجعب...- کانال آکابانو

❣روز خوب كه در نميزنه بياد داخل! ❣روز خوب كه ازجعبه شانس درنمياد! ❣روز خوب كه يكي از روزهاي هفته نيست درمسلسل ناگزير تقويم طلوع كند! ❣روز خوب كه سر برج نيست خود بخود- البته گاهي باناز وكرشمه بياد! ❣قبض آب وبرق و.... نيست كه وقت و بي وقت ، وقتي خسته ازسركاربرميگردي از شكاف در آويزون باشه! ❣روز خوب كه ..... نه! ⚜روز خوب رابايد ساخت ⚜بايد نوازشش كرد ⚜بايد آراست وپيراست ⚜بايد به گيسوهاش گلهاي وحشي صحرايي زد ⚜بايد عطر دلخواهش رو خريد ⚜گل دلخواهش رو روي ميز گذاشت ⚜شعر دلخواهش رو سرود ⚜بايد نازش را كشيد ⚜به رويش خنديد ❣روزخوب را بايد خلق كرد ❣وبعد در آغوش آرام يك روز خوب لذت دنيا را چشيد... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط