سلامتی قاضے که جلوش چک گذاشتن گفتن هرچقدر دوس...- کانال آکابانو

سلامتی قاضے که جلوش چک گذاشتن گفتن هرچقدر دوس دارے بنویس ولے به ناحق قضاوت کن اونم جای عدد و ارقام چک نوشت 'خدا' و گفت هروقت پاس شد قضاوت ناحق میکنم @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط