بگذار آدمها تا میتوانند سنگ باشند مهم اینست که ...- کانال آکابانو

بگذار آدمها تا میتوانند سنگ باشند مهم اینست که تو از نـژاد چشمه ای پس جاری باش اجازه نده سنگ هامانع حرکت توشوند از روی آنها با لبخند عبورکن @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: