دیدگانت از همیشه شادتر شهر قلبت زنده و آبادتر غص...- کانال آکابانو

دیدگانت از همیشه شادتر شهر قلبت زنده و آبادتر غصه هایت دم به دم ای مهربان در گذرگاه زمان بر باد تر روز جمعه خوبی داشته باشید

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: