زن بودن کار مشکلے است... مجبورے مانندِ بانو رف...- کانال آکابانو

زن بودن کار مشکلے است... مجبورے مانندِ بانو رفتار کنے همانندِ یڪ مرد کار کنے... شبیہ یڪ دختر جوان بہ نظر برسے و مثلِ یڪ خانم مسن فکر کنے @akabano آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: