سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دل یک نظ...- کانال آکابانو

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دل یک نظـر روی تو را دید و حواسش پرت شد... #قیصر_امین_پور @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام