بعضي ها رهگذرند... از همان اول... مي آيند که برو...- کانال آکابانو

بعضي ها رهگذرند... از همان اول... مي آيند که بروند... مي آيند که نمانند... يادت باشد رفيق هيچ وقت دل نبندي به بودنشان... چون وقتي بروند.. تو مي ماني و دلي که ديگر تا ابد دل نمي شود برايت! @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: