٩ چيز که مانع ٩ چيز ديگر است: ١. غرور، مانع يادگ...- کانال آکابانو

٩ چيز که مانع ٩ چيز ديگر است: ١. غرور، مانع يادگيري ٢. تعصب، مانع نوآورى ٣. کم رويي، مانع پيشرفت ٤. ترس، مانع ايستادن ٥. عادت کردن، مانع تغيير ٦. بدبيني، مانع شادي ٧. خودشيفتگي، مانع معاشرت ٨. شکايت، مانع تلاش گري ٩. خودبزرگ بيني، مانع محبوبيت @akabano کانال بانوان آکا

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: