دل شود امشب شکوفا درزمین می زندلبخندشادی برزمین ...- کانال آکابانو

دل شود امشب شکوفا درزمین می زندلبخندشادی برزمین آسمانِ دل تبسم می کند روی ماهت راتجسم می کند

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: