گاهے دلــم میسوزد براے شب، که غریبانـــه وارث ...- کانال آکابانو

گاهے دلــم میسوزد براے شب، که غریبانـــه وارث هزاران فکر، هزاران خاطــره، و هزاران گریه ی بے صدا میشود بے آنکه کسے ببیند، بے آنکه کسے بشنـود... شبتون بخیر

لايک22 انتشار در تلگرام
تگها: