چه هوايی ؛ چه طلوعی ؛ جانم ... بايد امروز حواسم...- کانال آکابانو

چه هوايی ؛ چه طلوعی ؛ جانم ... بايد امروز حواسم...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

چه هوايی ؛ چه طلوعی ؛ جانم ... بايد امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را ديدم آرزوهايم را، بدهم تا برساند به خدا ... @akabano آکابانو

لايک17 انتشار در تلگرام
تگها: