این جمله بو علی سینا را باید با طلا نوشت .. که می...- کانال آکابانو

این جمله بو علی سینا را باید با طلا نوشت .. که میفرمایند : هر چیزی کمش دارو است متوسطش غذا است و زیادش سم است حتی محبت کردن ۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن... حرمتها 'شکسته' میشود. ۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن... تبدیل به 'وظیفه' میشود. ۳ - هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز... 'بی ارزش' میشی... از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است... پس تا ذهنت را باز نکردی ، دهانت را باز نکن. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط