دل بریدم از تمام خوبرویان جهان در مرامم عشق یعن...- کانال آکابانو

دل بریدم از تمام خوبرویان جهان در مرامم عشق یعنی 'مهدی صاحب زمان' @akabano آکابانو

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها: