رادیو نفتی که در سال های ۱۳۲۰ خورشیدی مورد استفا...- کانال آکابانو

رادیو نفتی که در سال های ۱۳۲۰ خورشیدی مورد استفاده قرار میگرفت @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: