‌ http://axnegar.fahares.com/axnegar/11BKuyAE6kIp...- کانال آکابانو

https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA ♏️نی بزن چوپان که امشب بیقرارم نی بزن خسته جان از بازی این روزگارم نی بزن گرچه آوای نی ات غم را مضاعف می کند نی بزن امشب خیال گریه دارم نی بزن من که عمری می زدم لاف خردورزی و عقل عشق بد جوری در آورده دمارم نی بزن شیخ صنعان بودم و سجاده ام مشهور بود دختری ترسا ربوده اعتبارم نی بزن گوییا پاشیده اند بذر مرا در شوره زار مثل آفت خورده باغی بی بهارم نی بزن خرمنی اندوختم اما چه بی حاصل شبی شعله ای افتاد در دارو ندارم نی بزن اشک می ریزم که شاید آب بر آتش زنم نی بزن چوپان که امشب بیقرارم ⏮ نی بزن @akabano آکابانو

لايک29 انتشار در تلگرام
تگها: