نہ با صفر نہ با ساعت نہ باروزنہ باشب براے من ...- کانال آکابانو

نہ با صفر نہ با ساعت نہ باروزنہ باشب براے من ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

نہ با صفر نہ با ساعت نہ باروزنہ باشب براے من فرقی نمے ڪند ساعت چند ڪدام روز ڪدامین شب باشد براے من ڪه تو رو دارم هر ثانیہ ام لحظہ اے براے عاشقی ست @akabano آکابانو

لايک16 انتشار در تلگرام
تگها: