آتش ازاندوه هجران بهتراست بی قرارم کردی وگفتی ص...- کانال آکابانو

آتش ازاندوه هجران بهتراست بی قرارم کردی وگفتی صبوری بهتر است من نمی دانم کجاخواندم که یادم داده است ؟ یاروقتی درکنارت نیست کوری بهتر است❤️❣❤️ @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: