برخیزوسلامي ڪڹ ولبخندبزڹ ڪہ ایڹ صبح نشاني زغم و...- کانال آکابانو

برخیزوسلامي ڪڹ ولبخندبزڹ ڪہ ایڹ صبح نشاني زغم و...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

برخیزوسلامي ڪڹ ولبخندبزڹ ڪہ ایڹ صبح نشاني زغم و غصہ ندارد لبخند خدا درنفس صبح عیاڹ است بڪَذارخدا دست بہ قلبــت بڪَذارد سلام امروزتوڹ پرازلبخندوامید☆ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط