ڪم باش اصلا هم نگرانِ کم شدنت نباش ، آنڪس ڪه ا...- کانال آکابانو

https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA" /> ڪم باش اصلا هم نگرانِ کم شدنت نباش ، آنڪس ڪه اگر کم باشی گمت کند ، همانيست ڪه اگر زياد باشی حيفت می ڪند ! سعی نڪن متفاوت باشی ، فقط خوب باش ! اين روزها خوب بودن به اندازہ کافی متفاوت است. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: