چہ زیبا خالقے دارم دلم گرم است و مے دانم کہ ...- کانال آکابانو

چہ زیبا خالقے دارم دلم گرم است و مے دانم کہ ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

چہ زیبا خالقے دارم دلم گرم است و مے دانم کہ فردا باز خورشیدے میان آسمان چون نور مےآید شبے مے خواندم با مهر سحر مے راندم با ناز چه بخشنده خداے عاشقے دارم شبــ

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: