خدایادراین روز عزیز ترابه خدایی‌ات قسم عزیزانم راد...- کانال آکابانو

خدایادراین روز عزیز ترابه خدایی‌ات قسم عزیزانم راد...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

خدایادراین روز عزیز ترابه خدایی‌ات قسم عزیزانم رادربهترین وزیباترین وپر‌آرامش ترین مسیرزندگی‌شان‌ قرارده مسیری که خوشبختی وآرامش خاطر را در لحظه لحظه زندگی خویش بچشند( التماس دعا) @akabano

لايک انتشار در تلگرام