بہ ڪلبہ ڪوچک دلـــم دعوتت میڪنم تا بدانی در اجـ...- کانال آکابانو

بہ ڪلبہ ڪوچک دلـــم دعوتت میڪنم تا بدانی در اجــاق ســرد دلــــم چیزی جز یادت نمی سوزد "شبتون غزل" @akabano

لايک انتشار در تلگرام