در هرم خئوپوس در مصر که 2600 سال قبل از میلاد سا...- کانال آکابانو

در هرم خئوپوس در مصر که 2600 سال قبل از میلاد ساخته شده است باندازه ایی سنگ بکار رفته است که میتوان با آن دیواری آجری به ارتفاع 50 سانتیمتر به دور جهان ساخت. (غیر موتق) @akabano آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: